Będą kontrole i dotkliwe kary!

Będą kontrole i dotkliwe kary!

Reklamy


Wywóz śmieci na drogę, na pole, do lasu, takie incydenty się zdarzają, a NIE POWINNY!

Aby temu przeciwdziałać podejmowane są międzyinstytucjonalne działania prewencyjno- interwencyjne związane z ochroną środowiska. W  siedzibie Urzędu Gminy Wągrowiec, w Referacie Ochrony Środowiska odbyło się spotkanie z przedstawicielami Policji.
Wzięli w nim udział:
Naczelnik Wydziału Prewencji KPP – nadkom. Piotr Kossmann,
Zastępca Wójta – Jerzy Łukaszczyk, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Agnieszka Maksymiuk oraz Młodszy Referent ds. utrzymania czystości i gospodarki odpadami – Maja Fludra.
  Głównym tematem przeprowadzonych rozmów były występujące i nasilające się zagrożenia związane z
tworzeniem nielegalnych wysypisk śmieci, wyrzucaniem odpadów w miejscach niedozwolonych oraz nieprawidłowym odprowadzaniem ścieków socjalno-bytowych na terenie gminy Wągrowiec.

Spotkanie  pozwoliło na stworzenie planu zadań i kierunków działań na kolejne miesiące, aby zagwarantować bezpieczeństwo mieszkańcom, spokój i porządek publiczny na terenie całej Gminy Wągrowiec.

  Wspólne przeciwdziałanie i wykrywanie wykroczeń i przestępstw przeciw środowisku naturalnemu, a w szczególności:
📌 wzajemna wymiana informacji w toku prowadzonych działań,
📌kontrole nieruchomości w zakresie sposobu odprowadzania nieczystości płynnych, gospodarki odpadami, zgodnie m.in. z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2022 poz. 2519) oraz ustawą o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699)
📌 zwrócenie szczególnej uwagi na miejsca wypoczynku i tereny zielone, poprzez zwiększenie częstotliwości patroli w/w miejscach, przeciwdziałając niszczeniu mienia i zakłócaniu porządku publicznego,
📌rozpoznanie nielegalnych miejsc magazynowania odpadów,
📌 kontrola pojazdów i legitymowanie osób mogących przewozić odpady.

Wszelkie podjęte działania pozwolą na dotarcie do sprawców, a obowiązujące instrumenty prawne na skuteczne karanie a także naprawienie szkody.
W przypadku prowadzenia postępowania w sprawie o wykroczenie i przekazania jej do sądu, wówczas sąd oprócz kary grzywny mogącej wynieść do 5 tysięcy złotych, może orzec obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

‼️Z ustawy Kodeks Wykroczeń

Art. 145. Zanieczyszczanie lub zaśmiecanie obszaru kolejowego lub miejsc publicznych

§ 1. Kto zanieczyszcza lub zaśmieca obszar kolejowy lub miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec,
podlega karze grzywny nie niższej niż 500 złotych.
§ 2. Usiłowanie wykroczenia określonego w § 1 oraz
podżeganie do niego i pomocnictwo są karalne.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

‼️Apelujemy do mieszkańców gminy, aby zwracali szczególną uwagę na poruszanie się pojazdów w miejscach ustronnych w godzinach wieczornych, transport odpadów, czy odprowadzanie ścieków bytowych bezpośrednio do gruntu, które stwarzają realne zagrożenie dla zdrowia i naszego życia.

Jeżeli jesteśmy świadkami wyrzucania odpadów, zgłośmy to!
Można to zrobić na kilka sposobów – jako interwencję dzwoniąc na numer alarmowy 112.
Możemy również o sytuacji poinformować bezpośrednio swojego dzielnicowego w rejonie – numery znajdują się na naszej stronie internetowej.

Dobrym rozwiązaniem jest wykorzystanie narzędzia Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, na której jako zagrożenie można zaznaczyć dzikie wysypiska śmieci.

W opisie zgłoszenia można zawrzeć informację o sprawcy i załączyć np. zdjęcie zdarzenia, informację o numerze rejestracyjnym pojazdu itp.

Kiedy jesteśmy świadkami, że ktoś wyrzuca śmieci w danej chwili, najlepiej zadzwonić na numer alarmowy 112. Wówczas możemy pozostać anonimowym, a dane osoby zgłaszającej będą dla wiadomości służb. ANONIMOWOŚĆ zapewniają również policjanci dzielnicowi i narzędzie Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Gmina Wągrowiec Agnieszka Maksymiuk
Komenda Powiatowa Policji w Wągrowcu  mł. asp. Dominik Zieliński
foto.UGm Wągrowiec